دامنه ها

یادداشت
سطح حرفه ای
جهت اتصال به endpoint در سیستم API، می بایست از کلید آن استفاده کنید. کلید API خود را دریافت کنید.
لیست

Endpoint در API:

GET
https://zaya.io/api/v1/domains

مثال درخواست:

curl --location --request GET 'https://zaya.io/api/v1/domains' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
پارامتر
نوع
توضیحات
search
اختیاری string
کوئری جستجو.
sort
اختیاری string
مرتب سازی بر اساس. مقادیر قابل استفاده: desc برای نزولی, asc برای صعودی.
نمایش

Endpoint در API:

GET
https://zaya.io/api/v1/domains/{id}

مثال درخواست:

curl --location --request GET 'https://zaya.io/api/v1/domains/{id}' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
ساخت

Endpoint در API:

POST
https://zaya.io/api/v1/domains

مثال درخواست:

curl --location --request POST 'https://zaya.io/api/v1/domains' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--data-urlencode 'url={url}'
پارامتر
نوع
توضیحات
name
ضروری string
نام دامنه.
index_page
اختیاری string
آدرسی که صفحه ایندکس به آن ریدایرکت می شود.
not_found_page
اختیاری string
آدرسی که صفحه ی ۴۰۴ به آن ریدایرکت می شود.
بروزرسانی

Endpoint در API:

PUT PATCH
https://zaya.io/api/v1/domains/{id}

مثال درخواست:

curl --location --request PUT 'https://zaya.io/api/v1/domains/{id}' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--data-urlencode 'url={url}'
پارامتر
نوع
توضیحات
index_page
اختیاری string
آدرسی که صفحه ایندکس به آن ریدایرکت می شود.
not_found_page
اختیاری string
آدرسی که صفحه ی ۴۰۴ به آن ریدایرکت می شود.
حذف

Endpoint در API:

DELETE
https://zaya.io/api/v1/domains/{id}

مثال درخواست:

curl --location --request DELETE 'https://zaya.io/api/v1/domains/{id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
نظرسنجی

آیا از امکانات زایا راضی هستید؟

خیلی ناراضی
ناراضی
معمولی
راضی
خیلی راضی

زایا همیشه در حال ارتقا سیستم و اضافه کردن امکانات کاربردی می باشد. نظرات شما باعت پیشرفت سیستم خواهد شد.