لیست موضوعات

آدرس درخواست :

GET
https://zaya.io/api/v1/spaces

مثال درخواست:

# CURL Example:
curl --location --request GET 'https://zaya.io/api/v1/spaces' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
# PHP Example:
$params = [];
$url = "https://zaya.io/api/v1/spaces";

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
  'Content-Type: application/json',
  'Authorization: Bearer {api_key}'
]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET');
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($params));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
$result = json_decode($result, true);

پاسخ ها :

200

{
  "data": [
    {...}
  ],
  "links": {
    "first": "string",
    "last": "string",
    "prev": "string",
    "next": "string"
  },
  "meta": {
    "current_page": 0,
    "from": 0,
    "last_page": 0,
    "links": [
      {pagination}
    ],
    "path": "string",
    "per_page": 0,
    "to": 0,
    "total": 0
  }
}
403412

{
  "message": "string",
  "status": INTEGER
}

پارامتر ها :

نام
نوع
توضیحات
search
اختیاری string
با استفاده از این پارامتر می توانید موضوع مورد نظر خود را پیدا کنید.
sort
اختیاری string

شما می توانید نتایج را بصورت دلخواه مرتب کنید.

desc یا عدم ارسال برای جدیدترین ها

asc برای قدیمی ترین ها

ساخت موضوع

آدرس درخواست :

POST
https://zaya.io/api/v1/spaces

مثال ها :

# CURL Example:
curl --location --request POST 'https://zaya.io/api/v1/spaces' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--data-urlencode 'name={space_name}' \
--data-urlencode 'color={color}'
# PHP Example:
$url = "https://zaya.io/api/v1/spaces";
$params = [
  'name' => '{space_name}',
  'color' => '{color}'
];

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
  'Content-Type: application/json',
  'Authorization: Bearer {api_key}'
]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($params));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
$result = json_decode($result, true);

پاسخ ها :

200

{
  "data": [
    {...}
  ],
  "status": 200
}
403412

{
  "message": "string",
  "status": INTEGER
}
422

{
  "message": {
    "param": [
      "string"
    ]
  },
  "status": INTEGER
}

پارامتر ها :

نام
نوع
توضیحات
name
ضروری string
نام موضوع.
color
ضروری integer

کد رنگ موضوع

نکته: کد رنگ مورد نظر باید براساس HEX (#ff0000) باشد.

جزییات موضوع

آدرس درخواست :

GET
https://zaya.io/api/v1/spaces/{id}

مثال ها :

# CURL Example:
curl --location --request GET 'https://zaya.io/api/v1/spaces/{id}' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
# PHP Example:
$url = "https://zaya.io/api/v1/spaces/{id}";

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
  'Content-Type: application/json',
  'Authorization: Bearer {api_key}'
]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
$result = json_decode($result, true);

پاسخ ها :

200

{
  "data": [
    {...}
  ],
  "status": 200
}
403412404

{
  "message": "string",
  "status": INTEGER
}

بروزرسانی موضوع

آدرس درخواست :

PUT PATCH
https://zaya.io/api/v1/spaces/{id}

مثال ها :

# CURL Example:
curl --location --request PUT 'https://zaya.io/api/v1/spaces/{id}' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--data-urlencode 'name={space_name}'
# PHP Example:
$params = ['name' => '{space_name}'];
$url = https://zaya.io/api/v1/spaces/{id};

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
  'Content-Type: application/json',
  'Authorization: Bearer {api_key}'
]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "PUT");
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($params));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
$result = json_decode($result, true);

پاسخ ها :

200

{
  "data": [
    {...}
  ],
  "status": 200
}
403412404

{
  "message": "string",
  "status": INTEGER
}
422

{
  "message": {
    "param": [
      "string"
    ]
  },
  "status": INTEGER
}

پارامتر ها :

نام
نوع
توضیحات
name
ضروری string
نام موضوع.
color
ضروری integer

کد رنگ موضوع

نکته: کد رنگ مورد نظر باید براساس HEX (#ff0000) باشد.

حذف موضوع

آدرس درخواست :

DELETE
https://zaya.io/api/v1/spaces/{id}

مثال درخواست:

# CURL Example:
curl --location --request DELETE 'https://zaya.io/api/v1/spaces/{id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
# PHP Example:
$url = https://zaya.io/api/v1/spaces/{id};

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
  'Content-Type: application/json',
  'Authorization: Bearer {api_key}'
]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "DELETE");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
$result = json_decode($result, true);

پاسخ ها :

200

{
  "id": int,
  "object": "domain",
  "deleted": boolean,
  "status": 200
}
403412404

{
  "message": "string",
  "status": INTEGER
}
نظرسنجی

آیا از امکانات زایا راضی هستید؟

خیلی ناراضی
ناراضی
معمولی
راضی
خیلی راضی

زایا همیشه در حال ارتقا سیستم و اضافه کردن امکانات کاربردی می باشد. نظرات شما باعت پیشرفت سیستم خواهد شد.