همه گزارشات

آدرس درخواست :

GET
https://zaya.io/api/v1/stats/{id}/total

مثال درخواست:

# CURL Example:
curl --location --request GET 'https://zaya.io/api/v1/stats/{id}/total' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
# PHP Example:
$params = [];
$url = "https://zaya.io/api/v1/stats/{id}/total";

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
  'Content-Type: application/json',
  'Authorization: Bearer {api_key}'
]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET');
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($params));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
$result = json_decode($result, true);

پاسخ ها :

200

{
  "total": 100,
  "data": [
    {
        "clicks": [...],
        "referrers": [...],
        "countries": [...],
        "languages": [...],
        "browsers": [...],
        "devices": [...],
        "operatingSystems": [...],
    }
  ],
  "meta": {
    "from": "Y-m-d",
    "to": "Y-m-d"
  }
}
403412

{
  "message": "string",
  "status": INTEGER

نکته: دقت داشته باشید تاریخ ها به میلادی و با فرمت ( Y-m-d h:i:s ) باشند.

پارامتر ها :

نام
نوع
توضیحات
from
اختیاری string
با استفاده از این پارامتر می توانید تاریخ شروع گزارش را مشخص کنید.
to
اختیاری string
با استفاده از این پارامتر می توانید تاریخ پایان گزارش را مشخص کنید.

کلیک‌ها

آدرس درخواست :

GET
https://zaya.io/api/v1/stats/{id}/clicks

مثال درخواست:

# CURL Example:
curl --location --request GET 'https://zaya.io/api/v1/stats/{id}/clicks' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
# PHP Example:
$params = [];
$url = "https://zaya.io/api/v1/stats/{id}/clicks";

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
  'Content-Type: application/json',
  'Authorization: Bearer {api_key}'
]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET');
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($params));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
$result = json_decode($result, true);

پاسخ ها :

200

{
  "total": 100,
  "data": [...],
  "meta": {
    "from": "Y-m-d",
    "to": "Y-m-d"
  }
}
403412

{
  "message": "string",
  "status": INTEGER

نکته: دقت داشته باشید تاریخ ها به میلادی و با فرمت ( Y-m-d h:i:s ) باشند.

پارامتر ها :

نام
نوع
توضیحات
from
اختیاری string
با استفاده از این پارامتر می توانید تاریخ شروع گزارش را مشخص کنید.
to
اختیاری string
با استفاده از این پارامتر می توانید تاریخ پایان گزارش را مشخص کنید.

ارجاع دهنده‌ها

آدرس درخواست :

GET
https://zaya.io/api/v1/stats/{id}/referrers

مثال درخواست:

# CURL Example:
curl --location --request GET 'https://zaya.io/api/v1/stats/{id}/referrers' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
# PHP Example:
$params = [];
$url = "https://zaya.io/api/v1/stats/{id}/referrers";

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
  'Content-Type: application/json',
  'Authorization: Bearer {api_key}'
]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET');
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($params));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
$result = json_decode($result, true);

پاسخ ها :

200

{
  "total": 100,
  "data": [...],
  "meta": {
    "from": "Y-m-d",
    "to": "Y-m-d"
  }
}
403412

{
  "message": "string",
  "status": INTEGER

نکته: دقت داشته باشید تاریخ ها به میلادی و با فرمت ( Y-m-d h:i:s ) باشند.

پارامتر ها :

نام
نوع
توضیحات
from
اختیاری string
با استفاده از این پارامتر می توانید تاریخ شروع گزارش را مشخص کنید.
to
اختیاری string
با استفاده از این پارامتر می توانید تاریخ پایان گزارش را مشخص کنید.

کشورها

آدرس درخواست :

GET
https://zaya.io/api/v1/stats/{id}/countries

مثال درخواست:

# CURL Example:
curl --location --request GET 'https://zaya.io/api/v1/stats/{id}/countries' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
# PHP Example:
$params = [];
$url = "https://zaya.io/api/v1/stats/{id}/countries";

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
  'Content-Type: application/json',
  'Authorization: Bearer {api_key}'
]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET');
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($params));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
$result = json_decode($result, true);

پاسخ ها :

200

{
  "total": 100,
  "data": [...],
  "meta": {
    "from": "Y-m-d",
    "to": "Y-m-d"
  }
}
403412

{
  "message": "string",
  "status": INTEGER

نکته: دقت داشته باشید تاریخ ها به میلادی و با فرمت ( Y-m-d h:i:s ) باشند.

پارامتر ها :

نام
نوع
توضیحات
from
اختیاری string
با استفاده از این پارامتر می توانید تاریخ شروع گزارش را مشخص کنید.
to
اختیاری string
با استفاده از این پارامتر می توانید تاریخ پایان گزارش را مشخص کنید.

زبان‌ها

آدرس درخواست :

GET
https://zaya.io/api/v1/stats/{id}/languages

مثال درخواست:

# CURL Example:
curl --location --request GET 'https://zaya.io/api/v1/stats/{id}/languages' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
# PHP Example:
$params = [];
$url = "https://zaya.io/api/v1/stats/{id}/languages";

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
  'Content-Type: application/json',
  'Authorization: Bearer {api_key}'
]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET');
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($params));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
$result = json_decode($result, true);

پاسخ ها :

200

{
  "total": 100,
  "data": [...],
  "meta": {
    "from": "Y-m-d",
    "to": "Y-m-d"
  }
}
403412

{
  "message": "string",
  "status": INTEGER

نکته: دقت داشته باشید تاریخ ها به میلادی و با فرمت ( Y-m-d h:i:s ) باشند.

پارامتر ها :

نام
نوع
توضیحات
from
اختیاری string
با استفاده از این پارامتر می توانید تاریخ شروع گزارش را مشخص کنید.
to
اختیاری string
با استفاده از این پارامتر می توانید تاریخ پایان گزارش را مشخص کنید.

مرورگرها

آدرس درخواست :

GET
https://zaya.io/api/v1/stats/{id}/browsers

مثال درخواست:

# CURL Example:
curl --location --request GET 'https://zaya.io/api/v1/stats/{id}/browsers' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
# PHP Example:
$params = [];
$url = "https://zaya.io/api/v1/stats/{id}/browsers";

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
  'Content-Type: application/json',
  'Authorization: Bearer {api_key}'
]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET');
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($params));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
$result = json_decode($result, true);

پاسخ ها :

200

{
  "total": 100,
  "data": [...],
  "meta": {
    "from": "Y-m-d",
    "to": "Y-m-d"
  }
}
403412

{
  "message": "string",
  "status": INTEGER

نکته: دقت داشته باشید تاریخ ها به میلادی و با فرمت ( Y-m-d h:i:s ) باشند.

پارامتر ها :

نام
نوع
توضیحات
from
اختیاری string
با استفاده از این پارامتر می توانید تاریخ شروع گزارش را مشخص کنید.
to
اختیاری string
با استفاده از این پارامتر می توانید تاریخ پایان گزارش را مشخص کنید.

دستگاه ها

آدرس درخواست :

GET
https://zaya.io/api/v1/stats/{id}/devices

مثال درخواست:

# CURL Example:
curl --location --request GET 'https://zaya.io/api/v1/stats/{id}/devices' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
# PHP Example:
$params = [];
$url = "https://zaya.io/api/v1/stats/{id}/devices";

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
  'Content-Type: application/json',
  'Authorization: Bearer {api_key}'
]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET');
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($params));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
$result = json_decode($result, true);

پاسخ ها :

200

{
  "total": 100,
  "data": [...],
  "meta": {
    "from": "Y-m-d",
    "to": "Y-m-d"
  }
}
403412

{
  "message": "string",
  "status": INTEGER

نکته: دقت داشته باشید تاریخ ها به میلادی و با فرمت ( Y-m-d h:i:s ) باشند.

پارامتر ها :

نام
نوع
توضیحات
from
اختیاری string
با استفاده از این پارامتر می توانید تاریخ شروع گزارش را مشخص کنید.
to
اختیاری string
با استفاده از این پارامتر می توانید تاریخ پایان گزارش را مشخص کنید.

سیستم عامل‌ها

آدرس درخواست :

GET
https://zaya.io/api/v1/stats/{id}/operating-systems

مثال درخواست:

# CURL Example:
curl --location --request GET 'https://zaya.io/api/v1/stats/{id}/operating-systems' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
# PHP Example:
$params = [];
$url = "https://zaya.io/api/v1/stats/{id}/operating-systems";

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
  'Content-Type: application/json',
  'Authorization: Bearer {api_key}'
]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET');
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($params));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
$result = json_decode($result, true);

پاسخ ها :

200

{
  "total": 100,
  "data": [...],
  "meta": {
    "from": "Y-m-d",
    "to": "Y-m-d"
  }
}
403412

{
  "message": "string",
  "status": INTEGER

نکته: دقت داشته باشید تاریخ ها به میلادی و با فرمت ( Y-m-d h:i:s ) باشند.

پارامتر ها :

نام
نوع
توضیحات
from
اختیاری string
با استفاده از این پارامتر می توانید تاریخ شروع گزارش را مشخص کنید.
to
اختیاری string
با استفاده از این پارامتر می توانید تاریخ پایان گزارش را مشخص کنید.
نظرسنجی

آیا از امکانات زایا راضی هستید؟

خیلی ناراضی
ناراضی
معمولی
راضی
خیلی راضی

زایا همیشه در حال ارتقا سیستم و اضافه کردن امکانات کاربردی می باشد. نظرات شما باعت پیشرفت سیستم خواهد شد.